گرەو

شاڵکە
Total Home Away
یارییەکان 34 17 17
FT Wins 32% 47% 18%
Draws 29% 29% 29%
Loses 38% 24% 53%
HT Wins 24% 41% 6%
Draws 56% 47% 65%
Loses 21% 12% 29%
2H Wins 29% 47% 12%
Draws 41% 24% 59%
Loses 29% 29% 29%
ئاڕ بی لایپزیگ
Total Home Away
یارییەکان 34 17 17
FT Wins 59% 71% 47%
Draws 21% 12% 29%
Loses 21% 18% 24%
HT Wins 41% 53% 29%
Draws 38% 35% 41%
Loses 21% 12% 29%
2H Wins 50% 59% 41%
Draws 29% 18% 41%
Loses 21% 24% 18%

خولە گرنگەکان