گرەو

فوڵهام
Total Home Away
یارییەکان 9 5 4
FT Wins 22% 20% 25%
Draws 56% 60% 50%
Loses 22% 20% 25%
HT Wins 33% 40% 25%
Draws 67% 60% 75%
Loses - - -
2H Wins 11% - 25%
Draws 56% 60% 50%
Loses 33% 40% 25%
هاڵ ستی
Total Home Away
یارییەکان 9 4 5
FT Wins 22% 50% -
Draws 33% 25% 40%
Loses 44% 25% 60%
HT Wins 33% 25% 40%
Draws 11% 25% -
Loses 56% 50% 60%
2H Wins 44% 75% 20%
Draws 22% 25% 20%
Loses 33% - 60%

خولە گرنگەکان