گرەو

فوڵهام
Total Home Away
یارییەکان 18 9 9
FT Wins 28% 11% 44%
Draws 44% 67% 22%
Loses 28% 22% 33%
HT Wins 33% 33% 33%
Draws 44% 33% 56%
Loses 22% 33% 11%
2H Wins 22% 22% 22%
Draws 50% 44% 56%
Loses 28% 33% 22%
هاڵ ستی
Total Home Away
یارییەکان 18 9 9
FT Wins 22% 33% 11%
Draws 33% 22% 44%
Loses 44% 44% 44%
HT Wins 33% 22% 44%
Draws 22% 22% 22%
Loses 44% 56% 33%
2H Wins 33% 44% 22%
Draws 39% 56% 22%
Loses 28% - 56%

خولە گرنگەکان