گرەو

فوڵهام
Total Home Away
یارییەکان 32 16 16
FT Wins 47% 50% 44%
Draws 31% 38% 25%
Loses 22% 13% 31%
HT Wins 34% 38% 31%
Draws 44% 38% 50%
Loses 22% 25% 19%
2H Wins 41% 44% 38%
Draws 34% 38% 31%
Loses 25% 19% 31%
هاڵ ستی
Total Home Away
یارییەکان 32 15 17
FT Wins 19% 27% 12%
Draws 34% 40% 29%
Loses 47% 33% 59%
HT Wins 31% 27% 35%
Draws 28% 40% 18%
Loses 41% 33% 47%
2H Wins 22% 33% 12%
Draws 47% 53% 41%
Loses 31% 13% 47%

خولە گرنگەکان