گرەو

فوڵهام
Total Home Away
یارییەکان 49 24 25
FT Wins 55% 58% 52%
Draws 27% 33% 20%
Loses 18% 8% 28%
HT Wins 37% 46% 28%
Draws 45% 38% 52%
Loses 18% 17% 20%
2H Wins 45% 50% 40%
Draws 35% 33% 36%
Loses 20% 17% 24%
هاڵ ستی
Total Home Away
یارییەکان 46 23 23
FT Wins 24% 30% 17%
Draws 35% 35% 35%
Loses 41% 35% 48%
HT Wins 28% 22% 35%
Draws 28% 35% 22%
Loses 43% 43% 43%
2H Wins 33% 43% 22%
Draws 41% 43% 39%
Loses 26% 13% 39%

خولە گرنگەکان