گرەو

هۆفێنهایم
Total Home Away
یارییەکان 23 11 12
FT Wins 35% 55% 17%
Draws 30% 27% 33%
Loses 35% 18% 50%
HT Wins 39% 45% 33%
Draws 35% 36% 33%
Loses 26% 18% 33%
2H Wins 48% 64% 33%
Draws 13% 9% 17%
Loses 39% 27% 50%
ئاڕ بی لایپزیگ
Total Home Away
یارییەکان 23 11 12
FT Wins 48% 64% 33%
Draws 22% 27% 17%
Loses 30% 9% 50%
HT Wins 39% 64% 17%
Draws 26% 18% 33%
Loses 35% 18% 50%
2H Wins 39% 55% 25%
Draws 39% 27% 50%
Loses 22% 18% 25%

خولە گرنگەکان