گرەو

هۆفێنهایم
Total Home Away
یارییەکان 34 17 17
FT Wins 44% 65% 24%
Draws 29% 24% 35%
Loses 26% 12% 41%
HT Wins 44% 53% 35%
Draws 35% 35% 35%
Loses 21% 12% 29%
2H Wins 47% 65% 29%
Draws 24% 18% 29%
Loses 29% 18% 41%
ئاڕ بی لایپزیگ
Total Home Away
یارییەکان 34 17 17
FT Wins 44% 53% 35%
Draws 24% 24% 24%
Loses 32% 24% 41%
HT Wins 38% 53% 24%
Draws 29% 29% 29%
Loses 32% 18% 47%
2H Wins 38% 47% 29%
Draws 38% 29% 47%
Loses 24% 24% 24%

خولە گرنگەکان