>

یارییەکان

ڕێکەوت Home team Score/Time Away team    
14/08/18 سویندۆن تاون 0 - 1 فۆرێست گرین ڕۆڤەرز بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 نۆرویچ ستی 3 - 1 ستێڤنەیج بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 ویکۆمب واندێرێرز P 1 - 1 P نۆرسامپتۆن تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 سۆسێند یونایتد 2 - 4 برێنتفۆرد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 چێڵتێنهام تاون P 2 - 2 P کۆلچێستەر یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 یۆڤیڵ تاون 0 - 1 ئاستۆن ڤیلا بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 ئێکسێتەر ستی P 1 - 1 P ئیپسویچ تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 میڵتۆن کێینێس دۆنز 3 - 0 چارڵتۆن ئاتلەتیک بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 کوینز پارک ڕێنجەرز 2 - 0 پێتربۆرۆ یونایتد بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 ئۆکسفۆرد یونایتد 2 - 0 کۆڤێنتری ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 کامبریج یونایتد 1 - 4 نیوپۆرت کاونتی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 بریستۆڵ ستی 0 - 1 پلیمۆس ئارگیل بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 بریستۆڵ ڕۆڤەرز 2 - 1 کراولێی تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 کرێو ئالێکساندرا P 1 - 1 P فلیتود تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 پۆرتسمۆس 1 - 2 ویمبلێدۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 میدلێسبرۆ P 3 - 3 P نۆتس کاونتی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 میلواڵ P 0 - 0 P گیلینگام زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 شێفیڵد یونایتد P 1 - 1 P هاڵ ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 گریمسبای تاون 0 - 2 ڕۆچدەیڵ بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 سکونسرۆپ یونایتد 1 - 2 دۆنکاستەر ڕۆڤەرز بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 ماکلێسفیڵد تاون P 1 - 1 P برادفۆرد ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 کارلیسلی یونایتد 1 - 5 بلاکبێرن ڕۆڤەرز بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 لیدز یونایتد 2 - 1 بۆڵتۆن واندێرێرز بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 مانسفیڵد تاون 6 - 1 ئاکرینگتۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 بلاکپوڵ 3 - 1 بارنسلێی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 ئۆڵدهام ئاتلەتیک 0 - 2 دێربی کاونتی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 شرێوسبەری تاون 1 - 2 بەرتۆن ئالبیۆن بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 پێرستۆن نۆرس ئیند 3 - 1 مۆرکامب بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 پۆرت ڤەیڵ 0 - 4 لینکۆڵن ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 وێست برۆمیچ ئالبیۆن 1 - 0 لوتۆن تاون بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
14/08/18 ڕیدین 2 - 0 بیرمینگهام ستی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە
16/08/18 سەندەرلاند 0 - 2 شێفیڵد وێنزدەی بینینی ڕووداوەکان زانیاری زیاتر لەسەر ئەم یارییە

یاریزانان

ئینگلتەرا

خشتەکان


پاڵەوانانی خولەکە