نازناوەکان

یانە ناوخۆییەکان
خولی پلە یەکی ئیتاڵیا پاڵەوان 2x 1989/1990, 1986/1987
پلەی دووەم 6x 2017/2018, 2015/2016, 2012/2013, 1988/1989, 1987/1988, 1974/1975
خولی پلە دووی ئیتاڵیا پاڵەوان 1x 1949/1950
پلەی دووەم 3x 2006/2007, 1964/1965, 1961/1962
جامی ئیتاڵیا پاڵەوان 5x 2013/2014, 2011/2012, 1986/1987, 1975/1976, 1961/1962
پلەی دووەم 4x 1996/1997, 1988/1989, 1977/1978, 1971/1972
جامی سوپەری ئیتاڵیا پاڵەوان 2x 2014/2015, 1990/1991
پلەی دووەم 1x 2012/2013
نێودەوڵەتییەکان لەگەڵ یانە
خولی ئەوروپا پاڵەوان 1x 1988/1989

خولە گرنگەکان