نازناوەکان

یانە ناوخۆییەکان
خولی پلە یەکی هۆڵەندا پاڵەوان 15x 2016/2017, 1998/1999, 1992/1993, 1983/1984, 1973/1974, 1970/1971, 1968/1969, 1964/1965, 1961/1962, 1960/1961, 1939/1940, 1937/1938, 1935/1936, 1927/1928, 1923/1924
پلەی دووەم 21x 2013/2014, 2011/2012, 2000/2001, 1996/1997, 1993/1994, 1982/1983, 1978/1979, 1975/1976, 1974/1975, 1972/1973, 1971/1972, 1969/1970, 1967/1968, 1966/1967, 1965/1966, 1959/1960, 1942/1943, 1936/1937, 1932/1933, 1931/1932, 1930/1931
KNVB Beker پاڵەوان 13x 2017/2018, 2015/2016, 2007/2008, 1994/1995, 1993/1994, 1991/1992, 1990/1991, 1983/1984, 1979/1980, 1968/1969, 1964/1965, 1934/1935, 1929/1930
پلەی دووەم 4x 2009/2010, 2002/2003, 1956/1957, 1933/1934
Super Cup پاڵەوان 3x 2017/2018, 1999/2000, 1991/1992
پلەی دووەم 6x 2016/2017, 2008/2009, 1995/1996, 1994/1995, 1993/1994, 1992/1993
نێودەوڵەتییەکان لەگەڵ یانە
خولی پاڵەوانەکانی ئەوروپا پاڵەوان 1x 1969/1970
خولی ئەوروپا پاڵەوان 2x 2001/2002, 1973/1974
جامی سوپەری ئەوروپا پلەی دووەم 1x 2002/2003
جامی ئینتەرکۆنتینێنتاڵ پاڵەوان 1x 1970

خولە گرنگەکان