نازناوەکان

یانە ناوخۆییەکان
خولی پلە یەکی ئیسپانیا پاڵەوان 8x 1983/1984, 1982/1983, 1955/1956, 1942/1943, 1935/1936, 1933/1934, 1930/1931, 1929/1930
پلەی دووەم 7x 1997/1998, 1969/1970, 1951/1952, 1946/1947, 1940/1941, 1932/1933, 1931/1932
جامی شای ئیسپانیا پاڵەوان 23x 1983/1984, 1973, 1969, 1958, 1956, 1955, 1950, 1945, 1944, 1943, 1933, 1932, 1931, 1930, 1923, 1921, 1916, 1915, 1914, 1911, 1910, 1904, 1903
پلەی دووەم 14x 2014/2015, 2011/2012, 2008/2009, 1984/1985, 1976/1977, 1967, 1966, 1953, 1949, 1942, 1920, 1913, 1906, 1905
جامی سوپەری ئیسپانیا پاڵەوان 3x 2015/2016, 1984/1985, 1950/1951
پلەی دووەم 3x 2009/2010, 1983/1984, 1945/1946
نێودەوڵەتییەکان لەگەڵ یانە
خولی ئەوروپا پلەی دووەم 2x 2011/2012, 1976/1977

خولە گرنگەکان