نازناوەکان

یانە ناوخۆییەکان
خولی پلە یەکی ئیسپانیا پاڵەوان 1x 1945/1946
پلەی دووەم 4x 1956/1957, 1950/1951, 1942/1943, 1939/1940
خولی پلە دووەکانی ئیسپانیا پاڵەوان 4x 2000/2001, 1968/1969, 1933/1934, 1929
پلەی دووەم 1x 1930/1931
جامی شای ئیسپانیا پاڵەوان 5x 2009/2010, 2006/2007, 1948, 1939, 1935
پلەی دووەم 4x 2017/2018, 2015/2016, 1962, 1955
جامی سوپەری ئیسپانیا پاڵەوان 1x 2007/2008
پلەی دووەم 4x 2018/2019, 2016/2017, 2010/2011, 1948/1949
نێودەوڵەتییەکان لەگەڵ یانە
خولی ئەوروپا پاڵەوان 5x 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2006/2007, 2005/2006
جامی سوپەری ئەوروپا پاڵەوان 1x 2006/2007
پلەی دووەم 4x 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2007/2008
Emirates Cup پلەی دووەم 1x 2017
Supercopa Euroamericana پاڵەوان 1x 2016
پلەی دووەم 1x 2015

خولە گرنگەکان