نازناوەکان

یانە ناوخۆییەکان
خولی نایابی ئینگلتەرا پاڵەوان 2x 1960/1961, 1950/1951
پلەی دووەم 5x 2016/2017, 1962/1963, 1956/1957, 1951/1952, 1921/1922
خولی پلە یەکی ئینگلتەرا پاڵەوان 2x 1949/1950, 1919/1920
پلەی دووەم 2x 1932/1933, 1908/1909
جامی یەکێتی ئینگلتەرا پاڵەوان 8x 1990/1991, 1981/1982, 1980/1981, 1966/1967, 1961/1962, 1960/1961, 1920/1921, 1900/1901
پلەی دووەم 1x 1986/1987
جامی خولی ئینگلتەرا پاڵەوان 4x 2007/2008, 1998/1999, 1972/1973, 1970/1971
پلەی دووەم 4x 2014/2015, 2008/2009, 2001/2002, 1981/1982
Community Shield پاڵەوان 7x 1991/1992, 1981/1982, 1967/1968, 1962/1963, 1961/1962, 1951/1952, 1921/1922
پلەی دووەم 2x 1982/1983, 1920/1921
MLS All-Star پلەی دووەم 1x 2015
نێودەوڵەتییەکان لەگەڵ یانە
خولی ئەوروپا پاڵەوان 2x 1983/1984, 1971/1972
پلەی دووەم 1x 1973/1974
International Champions Cup پاڵەوان 1x 2018
UEFA Cup Winners' Cup پاڵەوان 1x 1962/1963

خولە گرنگەکان